Todomaster – Masters y Postgrados
Masters de Medio Ambiente
   
  Acceso Centros   Publica tus cursos   Acceso a Usuarios   Cursos en tu email
Buscar el Master:
 

Directorio de Masters

Masters de Administración y Empresas
Masters de Alimentación
Masters de Arte y Diseño
Masters de Bellas Artes
Masters de Belleza y Moda
Masters de Calidad
Masters de Ciencias Sociales Masters de Ciencia y Tecnología
Masters de Ventas y Comercio
Masters de Comunicación y Publicidad
Masters de Contabilidad
Masters de Deportes
Masters de Derecho
Masters de Empresa y Economía
Masters de Educación
Masters de Hostelería y Turismo
Masters de Idiomas
Masters de Imagen y Sonido
Masters de Informática e Internet
Masters de Inmobiliarias y Construcción
Masters de letras y humanidades
Masters de Marketing y Ventas
Masters de Medio Ambiente
Masters de Música
Masters de Oficios
Masters de Prevencion de Riesgos
Masters de Psicología
Masters de Recursos Humanos
Masters de Veterinaria y Salud
Masters de Seguridad
Masters de Trabajo Social
Masters de Tributación y Fiscalidad
Masters en Finanzas
Masters de Calidad

Oposiciones Administratius Generalitat De Catalunya

 
Tipo de Curso: Oposiciones 
Temática: Administración Pública
Modalidad: online
Precio: consultar        
Centro
XENIUM FORMACIÓ I PREPARACIÓ - Barcelona
Ver + cursos
 
   
 
 Duración:  Consultar Plazas: Consultar
 Horario: No disponible
 
 
 Nº Horas: consultar
 Titulación: Titulo Oficial: Administratius Generalitat de Catalunya
  Objetivos:
    Xenium te ofrece una formación pensada para que te prepares de la manera más fácil y cómoda, pudiendo elegir el método de estudio que creas más conveniente, presencial, semipresencial o distancia.


En Xenium Pensamos que tu objetivo es el nuestro, por ello te prepararemos todas las pruebas exigidas en tu convocatoria (conocimientos, psicotécnicos, pruebas físicas, entrevista personal….) y estamos tan seguros de nuestro método que somos el único centro en toda España que te da una garantía total:  Metodología:
    consultar
  Programa:
    I. DRET CONSTITUCIONAL. ORGANITZACIÓ POLÍTICA I ADMINISTRATIVA DE L'ESTAT

Tema 1.- La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
Tema 2.- La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització, atribucions i funcionament del Congrés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: designació i remoció. Relacions del Govern amb les Corts Generals.
Tema 3.- El poder judicial: funcions i principis. L'organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tema 4 .- L'organització administrativa espanyola: l'Administració central, l'Administració autonòmica, l'Administració local i l'Administració institucional.
Tema 5.- Organització i funcionament de l'Administració general de l'Estat. Òrgans superiors i òrgans directius. Òrgans territorials. Els delegats del Govern a les comunitats autònomes.
Tema 6.- L'organització territorial de l'Estat. L'Administració local: ens que l'integren. El municipi. La província L'organització comarcal de Catalunya.
Tema 7.- Les comunitats autònomes: constitució i competències. Els estatuts d'autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de competències. Tipologia competencial.
Tema 8.- L'organització de les comunitats autònomes. El finançament de les comunitats autònomes. Les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.

II. L'ORGANITZACIÓ POLÍTICA I INSTITUCIONAL DE CATALUNYA. FORMES DE GOVERN I D'ADMINISTRACIÓ

Tema 9.- Les institucions de la Catalunya medieval i moderna. L'origen de la Generalitat de Catalunya.
Tema 10.- Catalunya dins l'Estat espanyol (s. XVIII i XIX). El Decret de Nova Planta. L'estructura i evolució de l'Administració central a Catalunya.
Tema 11.- La Mancomunitat de Catalunya: marc legal i funcionament. La Generalitat de Catalunya a la II República: les seves atribucions.
Tema 12.- La implantació del franquisme a l'Administració de Catalunya.
Tema 13.- L'Estatut d'autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Els procediments de reforma. Competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
Tema 14.- El Parlament de Catalunya: composició i funcions. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
Tema 15.- El President de la Generalitat: elecció, cessament i funcions. El Govern: composició, caràcter, atribucions i funcions.
Tema 16.- L'organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.

III. LA UNIÓ EUROPEA

Tema 17.- Configuració de la Unió Europea: els tractats originaris i de modificació. Fonts del dret comunitari: els tractats, els reglaments, les directives. Les llibertats bàsiques comunitàries.
Tema 18.- Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes. Mitjans financers i personals de la Unió Europea.

IV. L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. EL DRET ADMINISTRATIU

Tema 19.- L’Administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. Les fonts del dret administratiu. Jerarquia. Principis constitucionals.
Tema 20.- La relació juridicoadministrativa. Els subjetes de la relació juridicoadministrativa. El ciutadà com a titular de drets davant l’Administració.
Tema 21.- Principis de l’organització administrativa. L’òrgan administratiu: concepte, elements, naturalesa. Classes d’òrgans. Els òrgans col•legiats.
Tema 22.- La competència administrativa: concepte. La jerarquia administrativa. La delegació, l’avocació i la substitució. La coordinació administrativa.
Tema 23.- L’acte administratiu: concepte i classes. Elements. La motivació i la forma. El silenci administratiu i els actes pressumptes.
Tema 24.- L’eficàcia de l’acte administratiu.
Tema 25.- El procediment administratiu: concepte i principis generals.
Tema 26.- Les fases del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització.
Tema 27.- Revisió dels actes en via administrativa.
Tema 28. La contractació administrativa: concepte i fonts.
Tema 29.- Les formes d’activitat administrativa.

V. LA FUNCIÓ PÚBLICA. EL DRET DEL TREBALL

Tema 31.- El règim jurídic de la funció pública espanyola. Les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. El personal al servei de les administracions públiques.
Tema 32.- La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El Conveni col•lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Requisits per a l’accés a la funció pública.
Tema 33.- La provisió de llocs de treball. Sistemes de provisió: concurs, lliure designació i altres formes d’adscripció als llocs de treball. La promoció professional. El grau personal. Les relacions de llocs de treball.
Tema 34.- Drets i deures dels funcionaris. Règim d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques. Situacions administratives del personal funcionari. Reingrés al servei actiu.
Tema 35.- Responsabilitat civil, penal i administrativa dels funcionaris públics. Règim disciplinari.
Tema 36.- Les retribucions del personal. Nòmines: estructura i normes de confecció. Altes i baixes: justificació. Conceptes retributius. Retribucions bàsiques. Retribucions complementàries.
Tema 37.- Les relacions laborals. Sistemes de representació i participació en l'Administració pública. Els pactes i els acords amb les organitzacions sindicals.
Tema 38.- El dret del treball. Principis fonamentals que l'inspiren. Fonts del dret del treball. L’Estatut dels treballadors: contingut bàsic. Els convenis col•lectius.
Tema 39.- El contracte de treball: concepte, subjectes i forma. El contingut del contracte de treball. Modalitats de contracte de treball.
Tema 40.- El sistema espanyol de la Seguretat Social. Principis de la Llei de bases. El text refós de la Llei general de la Seguretat Social. Les entitats gestores de la Seguretat Social a Catalunya. Règim general i règims especials.
Tema 41.- Afiliació i cotització al sistema de la Seguretat Social. Altes i baixes. Acció protectora: contingències cobertes i prestacions. Assistència sanitària. Incapacitat temporal. Maternitat. Invalidesa. Jubilació. Mort i supervivència.

VI.GESTIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Tema 42.- El pressupost de la Generalitat: estructura i classificació. La Llei de pressupostos. El cicle pressupostari: preparació, discussió i aprovació. Modificacions pressupostàries: crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Transferències.
Tema 43.- L’execució del pressupost. Procediment general d’execució: autorització, disposició, obligació i pagament. Documents comptables. Procediments especials d’execució de la despesa. Procediment de pagament. El control pressupostari.
Tema 44.- L’execució pressupostària i la contractació administrativa. Contracte d’obres, de subministraments i de gestió de serveis. Els contractes d’assistència tècnica amb empreses consultores o de serveis. La contractació de treballs específics i concrets no habituals.
Tema 45.- El dret tributari: concepte i contingut. Les fonts del dret tributari. Els principis de l’ordenament tributari espanyol. Els tributs: concepte, naturalesa i elements. El fet imposable.
Tema 46.- El patrimoni de la Generalitat de Catalunya. La Llei de patrimoni de la Generalitat. Adquisició, alienació i cessió dels béns de la Generalitat. Afectació i desafectació.

VII. SISTEMES D'INFORMACIÓ

TEMARI D'OFIMÀTICA
Bloc 1. Sistema operatiu Windows XP Professional.

Bloc 2. Editor de textos Microsoft Word 2003.

Bloc 3. Full de càlcul Microsoft Excel 2003.
  Requisitos de acceso:
  * Requisitos:

-Tenir la nacionalitat espanyola

-Haver complert 18 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilació forçosa.

-Tenir el títol de graduat escolar, de formació professional de primer grau, o qualsevol altre que sigui equivalent a aquests, o qualsevol altre de nivell superior, o estar en condicions d'obtenir-lo. Si es tracta d'u ANYS.n títol obtingut a l'estranger, cal disposar de la corresponent homologació del Ministeri d'Educació i Ciència.

-No estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol Administració pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d'acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l'accés a la Funció Pública en el seu estat d'origen.

  Observaciones:
  * Nota importante:

GARANTIM LA TEVA PREPARACIÓ FINS QUE ACONSEGUEIXIS LA TEVA PLAÇA O ET RETORNEM EL 100% DELS TEUS DINERS.

Fora de Catalunya la formació és a distància.


* Idioma: catalán
 

Solicitar Información al Centro

Nombre Apellidos
e-mail Teléfono
País Provincia
Localidad Cód. Postal
Dirección
Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa)
Nivel de estudios
Comentarios
    

Al pinchar en "Enviar" aceptas el Aviso Legal y la Política de Protección de Datos de Todomaster.com
 
¿Tienes alguna duda o sugerencia? Contacta con nosotros
Importante: Todos los formularios de este sitio web recogen datos con los siguientes fines: Finalidades: Responder a sus solicitudes y remitirle información comercial de nuestros productos y servicios por distintos medios de comunicación. Legitimación: Consentimiento del interesado. Destinatarios: En el caso de convertirse en alumnos a entidades financieras, organismos públicos/privados relacionados con la formación y otras entidades necesarias para la ejecución del servicio. Derechos: Puede retirar su consentimiento en cualquier momento, así como acceder, rectificar, suprimir sus datos y demás derechos solicitando la baja del servicio conforme a lo establecido en la Política de Privacidad de Datos
© Copyright 2011 Todomaster.com